O nadleśnictwie

PROJEKT : POPRAWA STANU SIEDLISK WIDNYCH LASÓW I MOKRADEŁ ORAZ ZWIĄZANYCH Z NIMI ZAGROZONYCH GATUNKÓW ROSLIN W OSTOI KNYSZYŃSKIEJ PRZEZ OCHRONĘ CZYNNĄ

Zasoby leśne

Lasy Nadleśnictwa Czarna Białostocka to jedne z bardziej zróżnicowanych biologicznie i najbardziej zasobnych lasów w Polsce.

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych.

Ochrona lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Każdego roku podejmują oni działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

Użytkowanie lasu

Prowadzenie rozmiaru cięć w użytkowaniu lasu – polega na doborze cięć do indywidualnych potrzeb hodowlanych drzewostanów z uwzględnieniem funkcji lasów. Rozróżnia się tu dwie podstawowe kategorie: cięcia przedrębne (pielęgnacyjne) w drzewostanach młodych i dojrzewających oraz cięcia rębne w drzewostanach dojrzałych.

Urządzanie lasu

W Polsce dziedziną planowania urządzeniowego zajmują się wyspecjalizowane jednostki. Największe znaczenie w tej elitarnej grupie odgrywają pracownicy Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Ochrona przyrody

Ochrona przyrody jest nierozerwalnie związana z działalnością Nadleśnictwa. Na naszym terenie znajdują się cztery rezerwaty przyrody.

Certyfikaty

Nadleśnictwa z terenu RDLP w Białymstoku otrzymały certyfikat PEFC dla zarządzanych przez siebie lasów.