Asset Publisher Asset Publisher

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 

 

Nadleśnictwo Czarna Białostocka, ul. Marszałkowska 27, 16-020 , Czarna Białostocka.

Budynek administracyjny Nadleśnictwa Czarna Białostocka posiada 2 kondygnacje użytkowe. Standardowe godziny przebywania pracowników na terenie budynku to godziny 7.30 – 15.30.

Budynek jest przystosowany do przebywania w nim osób niepełnosprawnych. Poruszanie się osób niepełnosprawnych po budynku możliwe jest tylko na poziomie parteru. Nie ma możliwości poruszania się przez osoby niepełnosprawne po wyższych poziomach.

Utwardzone nawierzchnie wokół budynku umożliwią dostęp do budynku z poziomu ulicy i parkingu. Pochylnia prowadząca z parkingu umożliwia dla osób niepełnosprawnych dostęp do wejścia głównego.

 Przy drzwiach wejściowych jest umieszczony dzwonek (przycisk dzwonkowy) umożliwiający wezwanie pomocy.

Wymiary drzwi i przestrzeni komunikacyjnych uwzględniają gabaryty wózka inwalidzkiego. Wszystkie wejścia na poziomie parteru, do pomieszczeń biurowych,  sanitarnych, sekretariatu i pomieszczenia socjalnego - pozbawione są progów i znajdują się na jednym poziomie. Szerokości drzwi pozwalają na swobodne przemieszczanie się osób poruszających się na wózkach. W sanitariacie na parterze znajduje się wyposażenie ułatwiające korzystanie osobom niepełnosprawnym.

W budynku nie ma informacji głosowych, pętli indukcyjnych i trwałych oznaczeń dla osób niewidomych lub niedowidzących. Budynek obsługiwany jest przez pracowników posługujących się tylko językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

Brak jest możliwości korzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazane jest kontakt telefoniczny na nr +48 85 710 33 80 lub e-mailowo na adres czarnabialostocka@bialystok.lasy.gov.pl