Asset Publisher Asset Publisher

OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU WZGÓRZA SOKÓLSKIE

Są to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

 

Wyznaczane są w drodze rozporządzenia wojewody, które określa nazwę, położenie, obszar, sprawującego nadzór, ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów oraz zakazy właściwe dla danego obszaru chronionego krajobrazu wynikające z potrzeb jego ochrony.

 

Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórza Sokólskie

 

Obszar chronionego krajobrazu utworzono na mocy Rozporządzenia nr 8/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego 2005 r., celem zachowania różnorodności biologicznej siedlisk przyrodniczych występujących na terenie Wzgórz Sokólskich i Wzgórz Kryńskich. W zasięgu nadleśnictwa znajduje się ponad 600 ha Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórza Sokólskie.