Asset Publisher Asset Publisher

Oferta edukacyjna

Zapraszamy do skorzystania z wiedzy i doświadczeń leśników podczas zajęć edukacyjnych w lasach, szkółkach leśnych i innych obiektach leśnych

Nadleśnictwo Czarna Białostocka, w oparciu o Zarządzenie nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dn. 9 maja 2003r w sprawie wytycznych prowadzenia edukacji leśnej społeczeństwa przedstawia poniżej zasady organizacji spotkań edukacyjnych na terenie Nadleśnictwa.

Poniższe zasady mają na celu zagwarantowanie uczestnikom spotkań odpowiednich warunków do nauki, rzetelnej informacji a przede wszystkim bezpieczeństwa.

1. W ramach organizowanych na swoim terenie spotkań edukacyjnych Nadleśnictwo zobowiązuje się do:
- merytorycznego przeprowadzenia zajęć z wykorzystaniem dostępnych pomocy edukacyjnych,
- wskazania i udostępnienia miejsca do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych i rekreacyjnych oraz zaplecza sanitarnego,
- poinformowania uczestników spotkania o zasadach pobytu na terenach leśnych (ewentualnych zagrożeniach) oraz udzielenia niezbędnego instruktażu BHP i P-POŻ w stosunku do miejsc pobytu i prowadzenia zajęć.

2. Placówka oświatowa lub inna instytucja zobowiązuje się do:
- uzgodnienia z przedstawicielem nadleśnictwa terminu  i warunków pobytu przed przybyciem do nadleśnictwa oraz przygotowania uczestników do spotkania,
- zapewnienia nadzoru upoważnionych do tego osób nad uczestnikami spotkania i współpracy  dydaktycznej w zakresie realizacji tematyki spotkania, 
- zapewnienia nadzoru z zakresu BHP nad uczestnikami spotkania przez osobę posiadającą  wiedzę i umiejętności do udzielania pierwszej pomocy oraz środki do jej udzielenia (apteczka),
- przedstawiciel grupy potwierdzi na piśmie (Oświadczenia) przygotowanie grupy na podstawie wcześniejszych uzgodnień i fakt udzielenia instruktażu.

3. Nadleśnictwo może niezwłocznie odwołać lub zawiesić spotkanie edukacyjne  jeśli wystąpią na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić bezpieczeństwu i zdrowiu uczestników.

 

W celu ustalenia terminu zajęć edukacyjnych prosimy o kontakt z:

Wojciech Rudnik, tel.: 85 710 37 18, 603 934 344

Wszystkie zainteresowane współpracą  placówki oświatowe lub inne instytucje prosimy o zapoznanie się załączonym poniżej wzorem porozumienia i oświadczenia.