Wydawca treści Wydawca treści

O projekcie ochrony przyrody w Lasach Państwowych

Nazwa projektu: „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe"

Planowany okres realizacji: 2017-2023

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Cel projektu: poprawa stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, występujących na obszarach Natura 2000, leżących na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe.

Cele szczegółowe: polepszenie lub przywrócenie właściwych warunków siedliskowych, zabezpieczenie ostoi występowania i miejsc rozrodu populacji zagrożonych gatunków oraz redukcja zagrożeń, ograniczenie rozprzestrzeniania się obcych gatunków inwazyjnych.

Zakres projektu obejmuje wykonywanie działań – najlepszych praktyk w ochronie gatunków i siedlisk, zgodnie z zapisami planów zadań ochronnych, planów ochrony oraz planów urządzenia lasu sporządzonych dla obszarów Natura 2000.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie przeprowadzenie działań ochrony czynnej na ponad 90 obszarach Natura 2000, a przez to wsparcie ponad 30 typów siedlisk przyrodniczych i ponad 30 chronionych gatunków.

Wartość projektu

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 35 944 030 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 25 775 686,30 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 21 909 333,39 zł


PROJEKT : POPRAWA STANU SIEDLISK WIDNYCH LASÓW I MOKRADEŁ ORAZ ZWIĄZANYCH Z NIMI ZAGROZONYCH GATUNKÓW ROSLIN W OSTOI KNYSZYŃSKIEJ PRZEZ OCHRONĘ CZYNNĄ

PROJEKT : POPRAWA STANU SIEDLISK WIDNYCH LASÓW I MOKRADEŁ ORAZ ZWIĄZANYCH Z NIMI ZAGROZONYCH GATUNKÓW ROSLIN W OSTOI KNYSZYŃSKIEJ PRZEZ OCHRONĘ CZYNNĄ

Więcej o projekcie: http://puszcza.uroczysko.pl

 
 

Najnowsze aktualności


Zielona Energia z Puszczy Knyszyńskiej

Pierwsza elektrownia fotowoltaiczna w białostockich lasach.

 

W dniu 25.07.2015r., w Nadleśnictwie Czarna Białostocka dokonano oficjalnego otwarcia elektrowni fotowoltaicznej. Prace nad projektem rozpoczęto w 2013 roku, a przysłowiową „pierwszą łopatę" wbito w październiku ubiegłego roku. W międzyczasie pozyskano wsparcie finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2014 w ramach osi priorytetowej: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska.

Moc elektrowni wynosi 100kW, a składa się  z 400 paneli dachowych i naziemnych, 10 falowników oraz centrum sterowania. Przy okazji zmodernizowano wewnętrzną sieć elektryczną kładąc ok 600m kabli!

Przedsięwzięcie ma służyć przede wszystkim miejscowej wyłuszczarni, przepompowni i deszczowni na szkółkach oraz zasilać budynki administracyjne.

Nie są to pierwsze doświadczenia  nadleśnictwa z odnawialnymi źródłami energii – pierwsze inwestycje w postaci pomp ciepła przeprowadzono w 2011 roku podczas modernizacji budynku biurowego, następne w 2014 podczas budowy Ośrodka Edukacyjnego „Stara wyłuszczarnia" im. Leśników Puszczy Knyszyńskiej.

Sumaryczne oszczędności finansowe uzyskane poprzez zastosowanie OZE  wynoszą ok 60 tys zł/rok. Efekty środowiskowe są bezcenne – ograniczono emisje szkodliwych gazów (CO2, NO2, SO2) oraz popiołów, a właściwe i przemyślane wkomponowanie obiektów w miejscowe otoczenie nie naruszyło jego walorów krajobrazowych i urbanistycznych.

W trakcie zorganizowanego równolegle Seminarium na temat OZE przedstawiono referaty dotyczące tej tematyki, a uroczystego „uruchomienia" elektrowni dokonali: Dyrektor RDLP w Białymstoku Ryszard Ziemblicki w towarzystwie Dyrektora Gabinetu Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego Bogdana Olszewskiego.

Działania inwestycyjne nadleśnictwa w zakresie „zielonej energii" doskonale wpisują się w priorytety Strategii Lasów Państwowych oraz zadania promocyjne LKP Puszcza Knyszyńska.


Mała retencja – wielka sprawa

Mała retencja to nie tylko zapobieganie powodziom, ale przede wszystkim poprawa warunków środowiskowych poprzez podniesienie lub ustabilizowanie poziomu wód gruntowych.

Nadleśnictwo Czarna Białostocka uczestniczy w projekcie „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych". Realizacja projektu w 85% jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dnia  21.10. 2013r. oddano do użytku ostatni z 16 obiektów z projektu „małej retencji", tym samym zakończono realizację projektu.

W ramach przedsięwzięcia w Nadleśnictwie Czarna Białostocka w leśnictwach: Czarna Wieś, Wilcza Jama oraz Niemczyn zbudowano szereg obiektów małej retencji nizinnej. Do budowy urządzeń służących poprawie warunków wodnych pierwszeństwo mają materiały pochodzenia naturalnego tj. drewno, kamień polny, faszyna, ziemia oraz torf.

W celu spowolnienia odpływu wód opadowych powstały 4 groble, 8 zastawek dębowych oraz 3 progi i jeden bystrotok.

Oprócz zwiększenia zasobów wodnych, podniesienia poziomu wód gruntowych powstałe obiekty stanowią istotny element ochrony walorów przyrodniczych ekosystemu leśnego oraz zwiększą jego różnorodność biologiczną.

Mała retencja to nie tylko zapobieganie powodziom, ale przede wszystkim poprawa warunków środowiskowych poprzez podniesienie lub ustabilizowanie poziomu wód gruntowych. Bardzo ważnym beneficjentem tych projektów jest las, który dzięki retencji poprawia istniejące i tworzy nowe siedliska bardzo często dla cennych i rzadkich gatunków roślin i  zwierząt.