Wydawca treści Wydawca treści

SCHEMAT ORGANIZACYJNY NADLEŚNICTWA CZARNA BIAŁOSTOCKA

 

Legenda:
Symbol komórki organizacyjnej np. ZG - pierwsza litera (Z) oznacza podporządkowanie służbowe Zastępcy Nadleśniczego, druga litera (G) oznacza symbol komórki organizacyjnej - w tym przypadku Działu Gospodarki Leśnej. Cyfra przy symbolu oznacza ilość etatów.

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Czarna Białostocka Kieruje całokształtem działalności nadleśnictwa i ponosi odpowiedzialność, reprezentuje nadleśnictwo na zewnątrz.

 

Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Czarna Białostocka kieruje działem gospodarki leśnej w nadleśnictwie, pracą leśniczych, nadzoruje całokształt działalności leśnej w zakresie urządzania lasu, zagospodarowania i ochrony lasu, ochrony p.poż i łowiectwa, utrzymania i powiększania zasobów leśnych, pozyskiwania drewna i użytków ubocznych, postępu technicznego, ochrony przyrody, zagospodarowania turystycznego i edukacji, odpowiada za całokształt sfery produkcyjnej w nadleśnictwie. Kieruje całokształtem spraw w zakresie obrotu drewnem.

 

Główny księgowy nadleśnictwa kieruje działem finansowo-księgowym, wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność  w zakresie księgowości,  finansów , planowania finansowo-księgowego, analiz, sprawozdawczości, organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną  dokumentów finansowo-księgowych. Rozliczanie działalności gospodarczej i administracyjnej,terminowe egzekwowanie wszelkich nalezności i regulowanie zobowiązań, umundurowanie, pkzp.

 

Inżynier Nadzoru kontrola wewnętrzna w nadleśnictwie .

 

Sekretarz Nadleśnictwa prowadzi całokształt spraw związanych z pełną  obsługa administracyjną nadleśnictwa, prowadzenie spraw inwestycyjno-remontowych, gospodarki mieszkaniowej, transportu, zamówień publicznych. Projekt "zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych  na terenach nizinnych". BHP, archiwum.

 

Stanowisko ds. pracowniczych prowadzi sprawy pracownicze i socjalne, wnioski emerytalne, zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach.

 

Stanowisko ds. Edukacji Leśnej prowadzi całokształt spraw związanych z edukacją leśną i promocją, obsługa strony internetowej i BIP - administrator, prowadzi bibliotekę nadleśnictwa. Pełni funkcję rzecznika prasowego nadleśnictwa.

 

Straż Leśna kieruje posterunkiem. Ochrona przed szkodnictwem leśnym,ochrona mienia.  Informacje niejawne. Prowadzi tajną kancelarię.