Wydawca treści Wydawca treści

OBSZARY NATURA 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:

  • obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko występujących ptaków,
  • specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i  zwierząt.

Podstawą wyznaczania obszarów Natury 2000 są kryteria naukowe.

Obszary Natura 2000 stanowią 40 proc. gruntów w zarządzie Lasów Państwowych, zajmują ponad 2,8 mln ha

Na terenie kraju obecnie są wyznaczone 144 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) i 823 obszary ochrony siedlisk (SOO), w tym 364 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty. Pokrywają one prawie 20 proc. powierzchni kraju.

Większość obszarów naturowych powstała na terenach leśnych. Stanowią one 40 proc. gruntów w zarządzie PGL LP, zajmują ponad 2,8 mln ha.

Przeczytaj więcej o sieci Natura 2000.
 

W granicach Nadleśnictwa Czarna Białostocka znajduje się część obszaru „Puszcza Knyszyńska", włączonego do Sieci Natura 2000 15 kwietnia 2004 r., wyznaczonego na podstawie „Dyrektywy Ptasiej" oraz fragment „Obszaru Natura 2000 – Dolina Biebrzy".

Na całym Obszarze Natura 2000 – „Puszcza Knyszyńska" znajdują się ostoje ptasie o randze europejskiej. Występuje tu co najmniej 38 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej i 14 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi.

W Obszarze Natura 2000 – „Dolina Biebrzy" występuje 15 rodzajów siedlisk wymienionych w Załączniku I do Dyrektywy Siedliskowej oraz wiele gatunków ptaków, ssaków, gadów, ryb, bezkręgowców i roślin figurujących w Załączniku II.