Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie o zamianie nieruchomości

Ogłoszenie o zamianie nieruchomości
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku
Nadleśnictwo Czarna Białostocka
Na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. 2022r.
poz.672 z póź zm.), i „Ramowych wytycznych w sprawie zamian lasów, gruntów oraz
innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych”
stanowiących załącznik do Zarządzenia nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 11 grudnia 2012r., znak: ZS-D-2141-11/12 oraz zgody Dyrektora
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 03.02.2023 r., znak:
ZS.ZM.2261.2.2023 Nadleśnictwo Czarna Białostocka informuje o zamiarze
przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości z osobą fizyczną.

 

całe ogłoszenie w załączniku poniżej