Wydawca treści Wydawca treści

CERTYFIKATY

Nadleśnictwo Czarna Białostocka posiada następujące certyfikaty:

Certyfikat FSC® C168369 o numerze NC-FM/COC-015247
obowiązujący od 11.08.2021 r. do 10.08.2026 r.

Certyfikat BVCPL/PEFCFM/11/1
obowiązujący od 14.11.2020 do 13.11.2023

 

 

       FSC jest skrótem angielskiej nazwy organizacji Forest Stewardship Council. Celem jej działalności jest popularyzacja gospodarki leśnej prowadzonej na zasadach uwzględniających oprócz aspektów ekonomicznych również społeczne i przyrodnicze. Ten certyfikat ma większość jednostek LP. Na produktach leśnych (najczęściej drzewnych), które pochodzą z tych lasów, umieszczane jest logo systemu FSC.

     PEFC jest skrótem angielskiej nazwy międzynarodowej organizacji pozarządowej Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes. Została ona utworzona, by wspierać zasady zrównoważonej gospodarki leśnej. Jej celem jest ocena i wzajemne uznawanie krajowych systemów certyfikacji leśnej. W związku z tym ta certyfikacja jest prowadzona według standardów krajowych, akredytowanych przez PEFC.

      Przyznanie certyfikatu potwierdza, że lasy są zarządzane poprawnie na każdym etapie – od wysiania nasion w szkółkach, poprzez zabiegi hodowlane i ochronne, do wycinki i sprzedaży drewna. Certyfikacja gospodarki leśnej jest dla Lasów Państwowych korzystna, ponieważ na całym świecie rośnie zapotrzebowanie na surowiec certyfikowany – poszukuje go wielu renomowanych producentów wyrobów z drewna.

 

Prognoza oddziaływania na środowisko PUL dla Nadleśnictwa Czarna Białostocka

Informujemy, iż została opracowana "Prognoza oddziaływania na środowisko planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Czarna Białostocka". Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Nadleśnictwa u pana mgr inż. Jakuba Kacprzaka bądź pod nr tel. 85 710 37 11.

Osobą odpowiedzialną za udzielanie informacji o stanie środowiska, w myśl ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 199 poz. 1227), w Nadleśnictwie Czarna Białostocka jest mgr inż. Jakub Kacprzak tel.85 710 37 11 , e-mail: jakub.kacprzak@bialystok.lasy.gov.pl