Asset Publisher Asset Publisher

NARADA SZKOLENIOWA KOORDYNATORÓW PROJEKTÓW MAŁEJ RETENCJI I OCHRONY SIEDLISK PRZYRODNICZYCH

W dniach 10-11 marca 2020 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Malinówce odbyło się spotkanie koordynatorów dwóch projektów finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ):

  • Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych (MRN2);
  • Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe (OPL).

W imieniu Dyrektora RDLP w Białymstoku Pana Andrzeja Józefa Nowaka spotkanie otworzył Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych – Pan Dawid Iwaniuk, który w pierwszej kolejności podkreślił duże znaczenie realizowanych projektów nie tylko dla Lasów Państwowych, lecz przede wszystkim dla społeczeństwa. Po krótkim wystąpieniu Pan Dyrektor podziękował wszystkim obecnym za zaangażowanie w ich realizację życząc jednocześnie owocnego spotkania.

W naradzie wzięli udział pracownicy jednostki LP realizującej ww. projekty – Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, którzy pierwszego dnia zaprezentowali uczestnikom ogólne informacje dotyczące projektów, analizę porównawczą postępu ich realizacji na terenie poszczególnych regionalnych dyrekcji oraz najczęściej popełniane błędy i napotykane problemy podczas ich realizacji wraz z omówieniem rekomendowanych rozwiązań. Przypomniano również procedury i zasady obowiązujące wszystkich beneficjentów dotyczące rozliczania finansowego zadań oraz gromadzenia dokumentacji uzyskiwanej przed organami administracyjnymi państwa. Dodatkowo przedstawiono pierwsze, zrealizowane w ramach ww. projektów w Polsce inwestycje i działania ochronne.

Drugiego dnia omówiono postęp realizacji zadań projektowych we wszystkich jednostkach z obszaru działania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, a następnie przedstawiciele jednostek mieli okazję indywidualnie skonsultować z pracownikami Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych dotychczasowy i dalszy przebieg podjętych w ramach projektu działań.

Poza zdobywaniem nowej i poszerzaniem już posiadanej wiedzy przez pracowników jednostek zaangażowanych w realizację wskazanych projektów, spotkanie miało również cel integracyjny. Przyjazna atmosfera i swobodna możliwość wymiany doświadczeń zarówno podczas części wykładowej jak i w kuluarach pokazały, że spotkania takie są niezwykle cenne i powinny być kontynuowane w przyszłości.