Asset Publisher Asset Publisher

PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ

Parki krajobrazowy obejmują obszary chronione ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju. Tworzone są rozporządzeniem wojewody, które określa nazwę, obszar, przebieg granicy i otulinę, szczególne cele ochrony oraz zakazy właściwe dla danego parku krajobrazowego wynikające z potrzeb jego ochrony.

 
Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. prof. Witolda Sławińskiego
PKPK powołano uchwałą nr XXVI/172/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku 24 maja 1988 r. Jest to największy park krajobrazowy w Polsce (74466,78 ha). W obrębie parku znajduje się południowo-zachodnia część nadleśnictwa.
Park krajobrazowy utworzono celem ochrony terenów leśnych i dolin rzek, które wyróżniają się wysokim stopniem naturalności, dużymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi oraz bogactwem kulturowym.
 
           mapa źródło: http://www.pkpk.wrotapodlasia.pl/pl/
 

Czytaj więcej