Asset Publisher Asset Publisher

NADZÓR NAD LASAMI NIEPAŃSTWOWYMI

 

 

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej.

 

Leśnicy w ramach tych działań:

 •  doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;

 • udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;

 • wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;

 • organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;

 • sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach. 

 

Obowiązki właścicieli lasów wynikające z ustawy o lasach:

I. Trwałe utrzymanie lasów i zapewnienie ciągłości ich użytkowania, a w szczególności:
1. zachowanie w lasach roślinności leśnej,
2. ponowne wprowadzenie roślinności leśnej w lasach w okresie 5 lat od usunięcia drzewostanu,
3. pielęgnowanie i ochrona lasu,
4. przebudowa drzewostanu, który nie zapewnia osiągnięcia celów gospodarki leśnej,
5. racjonalne użytkowania lasu poprzez:

 • pozyskiwanie drewna w granicach nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu,
 • pozyskiwanie surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu w sposób zapewniający możliwość ich biologicznego odtwarzania, a także ochronę runa leśnego.

II. Kształtowanie równowagi w ekosystemach leśnych, podnoszenie naturalnej odporności drzewostanów, a w szczególności:
1. wykonywanie zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegających powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów,
2. zapobieganie, wykrywanie i zwalczanie nadmiernie pojawiających i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych,
3. ochrona gleby i wód leśnych.

Więcej na ten temat

 

Zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa sprawuje Starosta oraz w zakresie określonym w ustawie Wojewoda. W drodze porozumienia Starosta może powierzyć prowadzenie nadzoru Nadleśniczemu. W Nadleśnictwie Czarna Białostocka, w drodze takich porozumień, nadzór nad lasami niepaństwowymi jest sprawowany na terenie  Starostwa Białostockiego .

         Ogólna powierzchnia lasów, na której Nadleśnictwo sprawuje nadzór wynosi ok.560 ha
Powierzchnia każdego roku jest aktualizowana i stanowi załącznik do porozumienia.
Powierzony nadzór obejmuje następujące czynności :
 - Lustrację stanu lasów oraz  ocenę zgodności wykonanych prac przez właścicieli w oparciu o:
 • przepisy ustawy o lasach;
 • decyzje ustalające wykonanie zadań gospodarczych;
 • Wydawanie poleceń właścicielom lasu w trybie decyzji administracyjnych;
 • Cechowanie drewna oraz wystawianie dokumentu stwierdzającego legalność jego pozyskania zgodnie z ustawą o lasach.
     Otrzymywane od Starostwa kwoty na pełnienie nadzoru nie pokrywają faktycznych kosztów pełnienia nadzoru przez Nadleśnictwo. Dlatego też Nadleśnictwo za zgodą Generalnego Dyrektora Lasów Państwowych nadzór w części finansuje z własnych kosztów.
 
            Od 1999 roku realizowane są zalesienia ze środków Funduszu Leśnego. Właściciele gruntów prywatnych przeznaczonych pod zalesienia otrzymują sadzonki finansowane przez ten fundusz. Na terenie naszego Nadleśnictwa jest duże zainteresowanie zalesieniami. Przyczyną tego jest niekorzystna dla rolnictwa rzeźba terenu oraz duża ilość gleb słabych (dotyczy przede wszystkim powiatu Sokółka). Prawidłowe planowanie zalesień zmniejsza rozdrobnienie i rozproszenie terenów leśnych na gruntach nie będących własnością Skarbu Państwa.
 
        Właściciele lasów prywatnych mogą także skorzystać z pomocy udzielanych przez zatrudnionego w Nadleśnictwie Specjalistę ds. lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027

– informacje dotyczące naboru wniosków na sporządzenie Planów Zalesieniowych i Inwestycyjnych

przez Nadleśnictwo Czarna Białostocka w 2023 roku.

 

W ramach interwencji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027 wyróżniamy:

I. zalesianie gruntów rolnych (Plan Zalesienia);

II. zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych (Plan Inwestycji), gdzie wyróżniono inwestycje:

a) przebudowę składu gatunkowego drzewostanu przez:

- wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego

w drzewostanie wynosi od 30 do 50 lat;

- dolesianie luk w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 21 do 60 lat, lub odnowienie drzewostanu uszkodzonego.

b) zróżnicowaniu struktury drzewostanu, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 30 do 60 lat, przez wprowadzenie podszytu rozumianego jako dolna warstwa w drzewostanie, złożona z gatunków drzewiastych i krzewiastych, chroniących i uaktywniających glebę;

c) założeniu remizy rozumianej jako obszar, na którym są wprowadzane gatunki lub rodzaje drzew lub krzewów o dużym znaczeniu biocenotycznym w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wy-nosi od 30 do 60 lat, przy czym ta remiza powinna być ogrodzona oraz mieć powierzchnię 10 arów;

d) założeniu strefy ekotonowej rozumianej jako obszar, na którym są wprowadzane gatunki lub rodzaje drzew lub krzewów w pasie drzewostanu graniczącym z terenem otwartym, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewo-stanie wynosi od 11 do 30 lat;

e) wykonywaniu cięć pielęgnacyjnych w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 11 do 30 lat, polegających na jego rozluźnieniu przez usunięcie drzew niepożądanych;

f) zabiegach ochronnych przed zwierzyną polegających na ogrodzeniu gruntu – w przypadku wykonywania inwestycji, o których mowa w lit. a–d lub zabezpieczeniu przed zniszczeniem drzew lub krzewów 3 palikami, repelentami, osłonkami lub wełną owczą – w przypadku wykonywania inwestycji, o których mowa w lit. a, b i d.

 

W ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027 dla gruntów, do których właściciel ubiega się o wybraną interwencję, na jego wniosek, sporządzany jest przez właściwe miejscowo nadleśnictwo plan zalesienia lub plan inwestycji.

 

I. Wnioski o sporządzenie Planu Zalesienia lub Planu Inwestycji można składać w biurze Nadleśnictwa Czarna Białostocka.

 

II. Termin na złożenie sporządzonego przez Nadleśnictwo Planu Zalesienia lub Planu Inwestycji do ARiMR zgodnie z zapisami ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach wsparcia inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych oraz w formie premii z tytułu zalesień, zadrzewień lub systemów rolno-leśnych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

na lata 2023–2027, w roku 2022, ustalono od dnia 01.06.2023 r. do dnia 31.07.2023 r.

 

III. Wniosek o sporządzenie Planu Zalesienia lub Planu Inwestycji składa się do Nadleśnictwa wraz z niezbędnymi aktualnymi dokumentami określonymi w ww. Rozporządzeniu (dokumenty nie starsze niż 3 miesiące). Dokumenty winny posiadać właściwą pieczątkę Urzędu wraz z podpisem właściwego pracownika, a w przypadku dokumentów kilku stronnicowych, również na każdej ze stron. Wzory dokumentów tj.: wniosek o sporządzenie planu zalesienia/planu inwestycji, oświadczenie o powierzchni gruntów, oświadczenie RODO – można znaleźć na stronie internetowej Nadleśnictwa Czarna Białostocka w zakładce informacje

 

→ Plany Zalesień i Inwestycji PS dla WPR na lata 2023 - 2027.

 

Przed rozpoczęciem kompletowania dokumentów do wniosku o sporządzenie konkretnego Planu prosimy o kontakt z właściwym pracownikiem Nadleśnictwa Czarna Białostocka (nr tel. 85 710 37 09/ 603 934 336) w celu uzgodnienia rodzaju i ilości dokumentów dołączanych do wniosku i niezbędnych do sporządzenia konkretnego planu zalesienia lub planu inwestycji.  

 

Dokumentami, które należy dołączyć do wniosku o wykonanie Planu Zalesienia są:

 

1) *wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczące działek ewidencyjnych, na których są położone grunty przeznaczone do wykonania zalesienia

lub grunty z sukcesją naturalną, a w przypadku braku tego planu

     *zaświadczenie potwierdzające, że przeznaczenie gruntów do wykonania zalesienia lub gruntów z sukcesją naturalną nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a w przypadku braku tego planu oraz tego studium – decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu określająca grunty przeznaczone do zalesienia – w przypadku planu zalesienia; URZĄD GMINY

2) materiał graficzny wraz z kartą informacyjną udostępnione przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej „Agencją”;  

3) oświadczenie podmiotu, dla którego odpowiednio Plan Zalesienia i Plan Inwestycji zostały sporządzone, o powierzchni gruntów przeznaczonych do wykonania zalesienia, gruntów z sukcesją naturalną lub gruntów, na których będą wykonywane inwestycje, o których mowa w § 6 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia, zawierające numery działek ewidencyjnych, na których są położone te grunty;  BENEFICJENT

4) wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący działek ewidencyjnych, na których są położone grunty przeznaczone do wykonania zalesienia, grunty z sukcesją naturalną lub grunty, na których będą wykonywane inwestycje, o których mowa w § 6 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia;  STAROSTWO POWIATOWE

5) mapa sporządzona przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe, nadane na podstawie przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, na podkładzie mapy zasadniczej albo na podkładzie ewidencyjnym, zawierająca: a) wskazanie granic całości gruntów z sukcesją naturalną oraz określenie łącznej powierzchni tych gruntów wraz z powierzchnią działek ewidencyjnych, na których są położone, b) wskazanie granic kęp i określenie ich powierzchni – w przypadku gruntów z sukcesją naturalną;  (w przypadku przeznaczenia części gruntu lub wyłączenia części gruntu do sporządzenia planu) GEODETA UPRAWNIONY

6) opinia właściwego Dyrektora Parku Narodowego o braku sprzeczności inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych z celami ochrony danego obszaru – w przypadku gruntów przeznaczonych do wykonania zalesienia, gruntów z sukcesją naturalną lub gruntów, na których będą wykonywane inwestycje, o których mowa w § 6 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia, położonych w parku narodowym lub na obszarze jego otuliny, również w przypadku gdy te grunty są położone w granicach obszaru Natura 2000 lub obszaru znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody;  PARK NARODOWY

7) opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o braku sprzeczności inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych z: a) celami ochrony danego obszaru – w przypadku gruntów przeznaczonych do wykonania zalesienia, gruntów z sukcesją naturalną lub gruntów, na których będą wykonywane inwestycje, o których mowa w § 6 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia, położonych w rezerwacie przyrody lub parku krajobrazowym lub na obszarze ich otulin, b) planami ochrony albo planami zadań ochronnych danego obszaru, albo celami ochrony danego obszaru, jeżeli dla tego obszaru nie został sporządzony plan ochrony i plan zadań ochronnych – w przypadku gruntów przeznaczonych do wykonania zalesienia, gruntów z sukcesją naturalną lub gruntów, na których będą wykonywane inwestycje, o których mowa w § 6 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia, położonych na obszarze Natura 2000 lub obszarze znajdującym się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody; dołączenie tej opinii nie jest wymagane, w przypadku gdy jest dołączana opinia właściwego dyrektora parku narodowego, o której mowa w pkt 8 przedmiotowego rozporządzenia; REGONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

8) Oświadczenie RODO;  BENEFICJENT

 

Co warto wiedzieć o planie zalesienia:

 

o        Wykonanie planu zalesienia jest bezpłatne,

o        Nadleśnictwo ma 60 dni na sporządzenie planu (od daty wpłynięcia wniosku z kompletną dokumentacją),

o        Nadleśnictwo nie przyjmuje  niekompletnej dokumentacji (nie ma możliwości „doniesienia" brakujących dokumentów),

o        W przypadku planów działek, gdzie rolnik odstąpił od  wykonania zalesienia, istnieje możliwość odbioru dokumentacji po złożeniu wniosku do biura nadleśnictwa.

 

WAŻNE !!!

Rolnik zakłada uprawę leśną w odległości co najmniej 2,0 m od granicy sąsiedniego gruntu stanowiącego własność innego podmiotu.

 

Dokumentami, które należy dołączyć do wniosku o wykonanie Planu Inwestycji są:

1) materiał graficzny wraz z kartą informacyjną udostępnione przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej „Agencją”;

2) zaświadczenie Starosty sprawującego nadzór nad gospodarką leśną w drzewostanie, w którym są planowane inwestycje, o których mowa w § 6 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia, potwierdzające, że te inwestycje nie są sprzeczne z ustaleniami uproszczonego planu urządzenia lasu, o którym mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o lasach, albo decyzją starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach – w przypadku planu inwestycji;  STAROSTWO POWIATOWE

3) oświadczenie podmiotu, dla którego odpowiednio Plan Zalesienia lub Plan Inwestycji zostały sporządzone, o powierzchni gruntów przeznaczonych do wykonania zalesienia, gruntów z sukcesją naturalną lub gruntów, na których będą wykonywane inwestycje, o których mowa w § 6 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia, zawierające numery działek ewidencyjnych, na których są położone te grunty; BENEFICJENT

4) wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący działek ewidencyjnych, na których są położone grunty przeznaczone do wykonania zalesienia, grunty z sukcesją naturalną

lub grunty, na których będą wykonywane inwestycje, o których mowa w § 6 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia;  STAROSTWO POWIATOWE

5) wypis z uproszczonego planu urządzenia lasu, o którym mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o lasach, albo decyzja starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasu, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach – w przypadku planu inwestycji;  STAROSTWO POWIATOWE

6) mapa sporządzona przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe, nadane na podstawie przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, na podkładzie mapy zasadniczej

albo na podkładzie ewidencyjnym, zawierająca: a) wskazanie granic całości gruntów z sukcesją naturalną oraz określenie łącznej powierzchni tych gruntów wraz z powierzchnią działek ewidencyjnych, na których są położone, b) wskazanie granic kęp i określenie ich powierzchni – w przypadku gruntów z sukcesją naturalną; (W przypadku przeznaczenia części gruntu lub wyłączenia części gruntu do sporządzenia planu) GEODETA UPRAWNIONY

7) opinia właściwego Dyrektora Parku Narodowego o braku sprzeczności inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych z celami ochrony danego obszaru – w przypadku gruntów przeznaczonych do wykonania zalesienia, gruntów z sukcesją naturalną lub gruntów, na których będą wykonywane inwestycje, o których mowa w § 6 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia, położonych w parku narodowym lub na obszarze jego otuliny, również w przypadku gdy te grunty są położone w granicach obszaru Natura 2000 lub obszaru znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody; PARK NARODOWY

8) opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o braku sprzeczności inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych z:

a) celami ochrony danego obszaru – w przypadku gruntów przeznaczonych do wykonania zalesienia, gruntów z sukcesją naturalną lub gruntów, na których będą wykonywane inwestycje, o których mowa w § 6 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia, położonych w rezerwacie przyrody lub parku krajobrazowym lub na obszarze ich otulin,

b) planami ochrony albo planami zadań ochronnych danego obszaru, albo celami ochrony danego obszaru, jeżeli dla tego obszaru nie został sporządzony plan ochrony i plan zadań ochronnych – w przypadku gruntów przeznaczonych do wykonania zalesienia, gruntów z sukcesją naturalną lub gruntów, na których będą wykonywane inwestycje, o których mowa

w § 6 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia, położonych na obszarze Natura 2000 lub obszarze znajdującym się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody; dołączenie tej opinii nie jest wymagane, w przypadku gdy jest dołączana opinia właściwego dyrektora parku narodowego, o której mowa w pkt 8 przedmiotowego rozporządzenia.

REGONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

9) Oświadczenie RODO; BENEFICJENT

Szczegółowe informacje na temat PS dla WPR na lata 2023-2027 również pod adresem internetowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

 

https://www.gov.pl/web/arimr/plan-strategiczny-dla-wspolnej-polityki-rolnej-na-lata-2023-2027