Asset Publisher Asset Publisher

NADZÓR NAD LASAMI NIEPAŃSTWOWYMI

 

 

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej.

 

Leśnicy w ramach tych działań:

 •  doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;

 • udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;

 • wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;

 • organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;

 • sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach. 

 

Obowiązki właścicieli lasów wynikające z ustawy o lasach:

I. Trwałe utrzymanie lasów i zapewnienie ciągłości ich użytkowania, a w szczególności:
1. zachowanie w lasach roślinności leśnej,
2. ponowne wprowadzenie roślinności leśnej w lasach w okresie 5 lat od usunięcia drzewostanu,
3. pielęgnowanie i ochrona lasu,
4. przebudowa drzewostanu, który nie zapewnia osiągnięcia celów gospodarki leśnej,
5. racjonalne użytkowania lasu poprzez:

 • pozyskiwanie drewna w granicach nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu,
 • pozyskiwanie surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu w sposób zapewniający możliwość ich biologicznego odtwarzania, a także ochronę runa leśnego.

II. Kształtowanie równowagi w ekosystemach leśnych, podnoszenie naturalnej odporności drzewostanów, a w szczególności:
1. wykonywanie zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegających powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów,
2. zapobieganie, wykrywanie i zwalczanie nadmiernie pojawiających i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych,
3. ochrona gleby i wód leśnych.

Więcej na ten temat

 

Zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa sprawuje Starosta oraz w zakresie określonym w ustawie Wojewoda. W drodze porozumienia Starosta może powierzyć prowadzenie nadzoru Nadleśniczemu. W Nadleśnictwie Czarna Białostocka, w drodze takich porozumień, nadzór nad lasami niepaństwowymi jest sprawowany na terenie dwóch Starostw: Białystok i Sokółka .

         Ogólna powierzchnia lasów, na której Nadleśnictwo sprawuje nadzór wynosi ok.12000 ha
Powierzchnia każdego roku jest aktualizowana i stanowi załącznik do porozumień.
Powierzony nadzór obejmuje następujące czynności :
 - Lustrację stanu lasów oraz  ocenę zgodności wykonanych prac przez właścicieli w oparciu o:
 • przepisy ustawy o lasach;
 • decyzje ustalające wykonanie zadań gospodarczych;
 • Wydawanie poleceń właścicielom lasu w trybie decyzji administracyjnych;
 • Cechowanie drewna oraz wystawianie dokumentu stwierdzającego legalność jego pozyskania zgodnie z ustawą o lasach.
     Otrzymywane od Starostw kwoty na pełnienie nadzoru nie pokrywają faktycznych kosztów pełnienia nadzoru przez Nadleśnictwo. Dlatego też Nadleśnictwo za zgodą Generalnego Dyrektora Lasów Państwowych nadzór w części finansuje z własnych kosztów.
 
     Problemem także jest brak aktualnych uproszczonych planów urządzenia lasu. Powierzchnia lasów nadzorowanych przez Nadleśnictwo Czarna Białostocka tylko w 24 % posiada w/w plany. Na pozostałą powierzchnią uproszczona inwentaryzacja lasu jest przeprowadzana we własnym zakresie i na jej podstawie wydawane są decyzje ustalające zakres wykonania zadań przez właściciela.
 
       Od 1999 roku realizowane są zalesienia ze środków Funduszu Leśnego. Właściciele gruntów prywatnych przeznaczonych pod zalesienia otrzymują sadzonki finansowane przez ten fundusz. Na terenie naszego Nadleśnictwa jest duże zainteresowanie zalesieniami. Przyczyną tego jest niekorzystna dla rolnictwa rzeźba terenu oraz duża ilość gleb słabych (dotyczy przede wszystkim powiatu Sokółka). Prawidłowe planowanie zalesień zmniejsza rozdrobnienie i rozproszenie terenów leśnych na gruntach nie będących własnością Skarbu Państwa.
 
        Właściciele lasów prywatnych mogą także skorzystać z pomocy udzielanych przez zatrudnionego w Nadleśnictwie Specjalistę ds. lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.