Informacja o nabywaniu gruntów

Ogłoszenie o chęci zakupu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

Działając na podstawie art. 37 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
(t.j.Dz.U.z 2023 r. poz.1356), Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo
Czarna Białostocka, informuje o chęci zakupu lasów lub gruntów przeznaczonych do
zalesienia położonych w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Czarna Białostocka,
o których mowa poniżej.
Nadleśnictwo zakupi lasy lub grunty przeznaczone do zalesienia, a w
szczególności:
1. sąsiadujące bezpośrednio z gruntami Skarbu Państwa będących w zarządzie
Nadleśnictwa Czarna Białostocka;
2. stanowiące współwłasność Nadleśnictwa Czarna Białostocka;
3. regulujące przebieg granicy polno-leśnej.
Przedmiotowe grunty muszą spełniać następujące warunki:
1. działka musi być sklasyfikowana jako użytek Ls w ewidencji Gruntów i Budynków,
jeżeli jest sklasyfikowana jako użytek R musi być przeznaczona do zalesienia w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy lub studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub posiadać
decyzję o warunkach zabudowy na zalesienie;
2. działka musi mieć uregulowany stan prawny tj. posiadać założoną księgę
wieczystą i nie może być obciążona na rzecz osób trzecich;
3. granice działki muszą być znane, widoczne w terenie, a sąsiedzi nie mogą
pozostawać w sporze co do przebiegu jej granic.
Podmioty zainteresowane sprzedażą lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia,
proszone o kontakt z tut. nadleśnictwem pod nr tel. 85 710 33 80, email:
czarnabialostocka@bialystok.lasy.gov.pl.